Else Mauhsstraat 45, 1183EB Amstelveeninfo@ittotaalservice.nl

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 80/2020

Algemene voorwaarden van IT Totaal Service b.v., ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 78749751

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: de besloten vennootschap “IT Totaal Service B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78749751;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
 • Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde de Werkzaamheden af te ronden;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Dienst: de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software, applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten;
 • Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties;
 • Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Werkzaamheden gebruikt;
 • Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever;
 • Materialen: bijvoorbeeld (web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten;
 • Meerwerk: indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van de Werkzaamheden die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid Werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
 • Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt;
 • Werkzaamheden: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst. Het leveren van Diensten maakt onderdeel uit van de Werkzaamheden;
 • Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert;
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat;
 • Specificaties: de functionele en technische beschrijving van de Werkzaamheden;
 • Website: www.ittotaalservice.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en overeenkomsten (van opdracht) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waaronder ook begrepen aanvullende, vervolgopdrachten of eventueel meerwerk, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 – Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Een offerte, opgesteld door Opdrachtnemer, is vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na datering door Opdrachtnemer, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 2. Van de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken door partijen.

Artikel 4 – Uitvoering van de Werkzaamheden & informatieverstrekking

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk de Werkzaamheden uitvoeren conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer spant zich in om de Werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. Opdrachtgever is gehouden om een tijdige en juiste uitvoering van de Werkzaamheden mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 3. Indien Opdrachtgever bovenvermelde nalaat, is Opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat de Werkzaamheden uitlopen. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte brengen van de eventueel in rekening te brengen extra kosten.

Artikel 5 – Duur, beëindiging en ontbinding

 1. Indien de Overeenkomst strekt tot het ontwikkelen van bepaalde Materialen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de in de Overeenkomst omschreven duur. Indien de duur niet in de Overeenkomst is omschreven, wordt de Overeenkomst als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn geleverd.
 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimumtermijn van twaalf (12) maanden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Zonder Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of indien in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, kan Opdrachtgever de Overeenkomst door voldoening van een afkoopsom tussentijds beëindigen. De hoogte van de afkoopsom is gelijk aan de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn beëindigd. De afkoopsom is door Opdrachtnemer direct opeisbaar bij Opdrachtgever.
 4. Door Opdrachtnemer opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking. Opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situaties waarin het verzuim van rechtswege intreedt.
 5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van alle met de betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten op te schorten zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, gederfde winst en interest, tenzij de niet-nakoming in kwestie van ondergeschikte betekenis is.
 6. Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met directe ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, schriftelijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden of op te schorten, indien:
 7. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 8. na het sluiten van de Overeenkomst, Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 9. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 10. door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan voldoen; Opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet;
 11. het faillissement van Opdrachtgever is uitgesproken;
 12. de activiteiten van Opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd;
 13. op enig vermogensdeel van Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
 14. er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk wordt of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 15. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten en aanspraken uit de wet en de Overeenkomst.
 16. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.
 17. Partijen zijn over en weer verplicht om na beëindiging van de Overeenkomst enig goed waarvan de andere Partij eigenaar of rechthebbende is en die bij de ene Partij in bezit is, onverwijld terug in het bezit te brengen van de andere Partij. Bepaalde goederen, zoals gegevens(dragers), kunnen ook worden gewist of vernietigd in plaats van teruggegeven, indien de rechthebbende partij daar Schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 18. Alle door Opdrachtnemer verstrekte dan wel ingevoerde gegevens blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt alleen een niet-exclusieve, overdraagbare licentie welke nodig is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Prijzen

 1. Opdrachtgever zal de prijzen in de offerte opnemen, alsook of prijzen inclusief of exclusief BTW en additionele overheidsheffingen zijn.
 2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever opgegeven gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen aan te passen naar de redelijkerwijs bij de juiste gegevens behorende prijzen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 4. Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
 5. Indien een afspraak is gemaakt op grond waarvan op een vooraf bepaald moment Werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen te worden verricht en het Opdrachtnemer onmogelijk wordt gemaakt de Werkzaamheden uit te voeren ten gevolge van een omstandigheid die in de risicosfeer van de Opdrachtgever ligt (waaronder onder meer, maar niet beperkt tot “no-shows”), of Opdrachtgever annuleert een gemaakte afspraak minder dan 24 uur van tevoren, dan is Opdrachtgever een boete aan Opdrachtnemer verschuldigd ten bedrage van EUR 200,- inclusief BTW.

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag desgewenst een factuur sturen aan Opdrachtgever. Indien de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, is Opdrachtnemer gerechtigd per uitgevoerde fase, maandelijks of op basis van gewerkte uren te factureren (dit naar het oordeel van Opdrachtnemer). De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig volledig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande bedrag een contractuele rente van 5% per maand verschuldigd zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling door Opdrachtnemer vereist is.
 3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 4. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt, wordt ontbonden of indien het faillissement wordt verleend.
 5. In bovenstaande gevallen heeft Opdrachtnemer voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder dat Opdrachtgever daardoor een recht op schadevergoeding verkrijgt.

Artikel 8 – Meerwerk

 1. Indien Opdrachtnemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken aan Opdrachtgever, en vragen om Schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering van het voorgestelde meerwerk en het daarvoor door Opdrachtnemer gedane aanbod inclusief levertermijn.
 2. Opdrachtgever zal steeds binnen vijf (5) werkdagen beslissen over het voorgestelde meerwerk. De werkzaamheden die in het kader van geaccepteerd meerwerk zullen worden verricht zullen Schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden geaccordeerd.
 3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk, voor zover partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 9 – Hardware

 1. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomen dat Opdrachtnemer de nodige Hardware rechtstreeks aan Opdrachtgever zal leveren, dan geldt dat Hardware aan de Opdrachtgever als geleverd dient te worden beschouwd indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.
 2. Bij de levering van de Hardware is de Opdrachtgever gehouden de Hardware op gebreken te controleren.
 3. De eigendom op de Hardware gaat pas over van de Opdrachtnemer (of haar leveranciers) naar de Opdrachtgever op het moment van levering aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres, doch enkel als er volledig betaald is voor de Hardware door de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer verleent garantie op de door haar geleverde Hardware uitsluitend indien en voor zover en voor zolang die garantie door de fabrikant/leverancier in het specifieke geval daadwerkelijk wordt gegeven.
 5. De door Opdrachtnemer gegeven garantie op de Hardware komt te vervallen indien er sprake is van ongeoorloofde wijzigingen, het niet nakomen van de gebruiksinstructies of ander onzorgvuldig gebruik van de Hardware door de Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die het gevolg is van het herstellen of vervangen van Hardware.
 7. Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren in het kader van de garantieregeling, dan zijn die voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. Indien en voor zover te implementeren/te gebruiken Hardware onderdeel uitmaakt van de door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden, geldt dat de Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd is te verzoeken dat de Opdrachtgever deze Hardware op eigen naam en voor eigen rekening en risico bestelt, al dan niet na instructies van Opdrachtnemer te hebben ontvangen. In dat geval zijn alle bovenstaande bepalingen van art. 9 niet van toepassing.

Artikel 10 – Inschakeling derden

 1. Opdrachtnemer kan bij het uitvoeren van de Werkzaamheden derden inschakelen, waarbij Opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal daarover – zo mogelijk van tevoren – met Opdrachtgever overleggen.
 2. Opdrachtnemer is echter voor eventuele tekortkomingen van derden niet verder aansprakelijk dan zoals in art. 10 van deze Algemene Voorwaarden omschreven.
 3. Door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen jegens Opdrachtgever.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor materiële of immateriële schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van een opdracht of de Werkzaamheden (al dan niet veroorzaakt door Opdrachtnemer ingeschakelde derden), is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft en daadwerkelijk tot uitkering leidt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een Gebrek in de Werkzaamheden/Dienst welke door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en welke mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde zaken, Materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, Materialen of resultaten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van licenties door Opdrachtgever en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder Opdrachtgevers verantwoordelijkheid vallen.
 4. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen in producten en Diensten van derden, waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.
 5. Alle aanspraken vervallen uiterlijk twee maanden nadat een gebeurtenis, die tot de aansprakelijkheid kan leiden, heeft plaatsgevonden, althans ter kennis is gekomen of redelijkerwijs had kunnen komen van de Opdrachtgever.

Artikel 12 – Storingen en overmacht

 1. Opdrachtgever kan niet tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten zijn macht ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
 2. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan onder meer worden verstaan (maar is niet beperkt tot): (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) tekortkomingen door partijen van wie Opdrachtnemer bij de verlening of uitvoering van de Diensten/Werkzaamheden afhankelijk is, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Opdrachtnemer heeft voorgeschreven, (d) het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte) en (e) overheidsmaatregelen of (f) een pandemie.

Artikel 13 – verwerking persoonsgegevens

 

 1. De opdrachtgever heeft door het aangaan van een Overeenkomst, indien van toepassing, toestemming aan de Opdrachtnemer gegeven zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor de Opdrachtnemer en worden niet aan derden verstrekt, tenzij de Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van Opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de Diensten, voor zolang als de Overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Opdrachtnemer als verwerker.
 3. De Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 4. Opdrachtnemer mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
 5. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de Diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden.

Artikel 14 – Slotbepalingen

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Opdrachtnemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van tussen partijen gesloten overeenkomsten laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.
 4. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, zullen naar keuze van Opdrachtnemer worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, onder exclusieve toepassing van het Nederlandse recht.

Versie: augustus 2020

×

Hallo!

Klik op de naam hieronder voor support via WhatsApp

×