Else Mauhsstraat 45, 1183EB Amstelveeninfo@ittotaalservice.nl

Privacy Policy

Disclaimer IT TOTAAL SERVICE B.V.

Algemeen
De besloten vennootschap “IT Totaal Service B.V.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78749751, hierna te noemen “IT Totaal Service”, verleent u hierbij toegang tot haar website https://ittotaalservice.nl/ (“de Website”).

IT Totaal Service publiceert hier ter informatie afbeeldingen, teksten en andere materialen. IT Totaal Service behoudt zich daarbij te allen tijde het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en andere voorwaarden waarnaar op de Website wordt verwezen. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken.

Geen aansprakelijkheid
IT Totaal Service heeft de inhoud van deze Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. IT Totaal Service doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze Website worden ontleend. Hoewel IT Totaal Service zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan IT Totaal Service niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. In het bijzonder zijn alle prijzen en data op de Website en/of in IT Totaal Service ’s digitale nieuwsbrieven onder voorbehoud en vrijblijvend en voorts onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten en gelden zolang de voorraad strekt.

IT Totaal Service garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. IT Totaal Service wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze Website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar andere websites/derden
Op de Website zullen mogelijk links naar externe websites staan. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze Website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijst IT Totaal Service u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IT Totaal Service nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Wanneer IT Totaal Service hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden op de Website plaatst, betekent dit niet dat IT Totaal Service de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico van een gebruiker. IT Totaal Service aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is nooit door IT Totaal Service geverifieerd.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website wordt geplaatst op uw computer, smartphone, tablet of ander mobiel apparaat. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen over wat de bezoeker van die website op internet doet, met als doel die informatie op een later moment weer te gebruiken.

Cookies zorgen er onder andere voor dat de Website goed functioneert, helpen IT Totaal Service om uw ervaring bij het gebruik van haar website te verbeteren en zorgen ervoor dat zij u relevante advertenties kan tonen. De cookies worden ook niet langer bewaard dan nodig is om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert.

IT Totaal Service maakt gebruik van de volgende cookies.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen er onder meer voor dat de Website van IT Totaal Service correct functioneert.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelt IT Totaal Service met hulp van derden statistieken over hoe haar Website gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kan zij haar Website blijven verbeteren in het voordeel van haar gebruikers. Hiervoor gebruikt zij onder meer Google Analytics. Via de Website worden er daarom analytische cookies van onder meer Google geplaatst. IT Totaal Service heeft alle gegevens geanonimiseerd.

U kunt de cookies natuurlijk ook uitschakelen of verwijderen. Dit kan u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze Website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van IT Totaal Service en haar licentiegevers of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze Website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van IT Totaal Service of de rechtmatige en schriftelijke toestemming van de rechthebbende, tenzij expliciet anders aangegeven. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor strikt persoonlijk gebruik.

Online communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan IT Totaal Service zendt, is niet gegarandeerd. IT Totaal Service garandeert niet dat aan haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. IT Totaal Service accepteert en aanvaardt ter zake dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken van voornoemde berichten.

Toepasselijk recht
Op deze Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
IT Totaal Service behoudt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Responsible disclosure
Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van de systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vraagt IT Totaal Service u deze zo snel mogelijk te melden zodat de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen. Daarbij vraagt IT Totaal Service u om uw contactgegevens achter te laten. De contactgegevens van IT Totaal Service zijn:

IT Totaal Service B.V
Else Mauhsstraat 45,
1183EB Amstelveen
Nederland
Telefoonnummer: 020 – 2600023
E-mailadres: info@ittotaalservice.nl

Versie: augustus 2020

×

Hallo!

Klik op de naam hieronder voor support via WhatsApp

×